ServBay so với Homebrew

Bạn đang xem xét một lựa chọn thay thế cho Homebrew cho nhu cầu phát triển của bạn? Chuyển sang ServBay có thể là quyết định tốt nhất của bạn. ServBay nổi bật với giao diện thân thiện với người dùng, hỗ trợ mở rộng cho nhiều phiên bản PHP và Node.js, cùng loạt công cụ và tính năng tích hợp giúp đơn giản hóa quy trình phát triển. Hãy so sánh ServBay và Homebrew để hiểu tại sao ServBay là sự lựa chọn xuất sắc.

Tải về ServBay 1.3.8
ServBay miễn phí và tương thích với macOS 12 hoặc mới hơn
ServBay so với Homebrew
Features\Products ServBay ServBay Pro Homebrew
Giá cả
Giá cả miễn phí $99 miễn phí
Phiên bản miễn phí 5 hosts, chức năng không giới hạn / /
Dùng thử miễn phí / 14 ngày /
Chức năng
Hỗ trợ macOS ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Ứng dụng macOS gốc Swift + SwiftUI Swift + SwiftUI /
Kích thước gói cài đặt 13 MB 13 MB N/A
Gói có thể nâng cấp ✅ Có ✅ Có ❗️thủ công
Cập nhật bảo mật ✅ Có ✅ Có ❗️thủ công
Hệ điều hành
Không xâm lấn ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Khởi động khi đăng nhập ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Khởi động cùng hệ thống ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Hỗ trợ CLI ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Giao diện người dùng của APP
Thân thiện với người mới ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Kiểm soát nhanh/Thanh menu ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Bảng điều khiển dịch vụ ✅ Có ✅ Có ❌ Không, qua CLI
Đa ngôn ngữ ✅ Có, 12 ngôn ngữ ✅ Có, 12 ngôn ngữ ❌ Không
Ứng dụng dễ sử dụng ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Có thể cấu hình qua GUI ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Sao lưu dễ dàng ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Hosts / Trang web
Có thể cấu hình qua GUI ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Nhiều Hosts ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Số lượng Hosts tối đa 5 không giới hạn ❗️không giới hạn, cấu hình thủ công
Tên miền tùy chỉnh ✅ Có ✅ Có ❗️cấu hình thủ công
TLD tùy chỉnh ✅ Có ✅ Có ❗️cấu hình thủ công
Nhiều tên miền/Bí danh ❌ Không ✅ Có ❗️cấu hình thủ công
Hỗ trợ SSL ✅ Có ✅ Có ❗️thủ công, có thể tốn tiền
SSL riêng tư/tự ký miễn phí ✅ Có ✅ Có ❗️thủ công, có thể tốn tiền
CA riêng tư/tự ký địa phương ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt và cấu hình thủ công, yêu cầu gói bên thứ ba
Phiên bản PHP có thể chọn ✅ Có ✅ Có ❗️cấu hình thủ công
Hỗ trợ web tĩnh ✅ Có ✅ Có ❗️cấu hình thủ công
Proxy ngược ✅ Có ✅ Có ❗️cấu hình thủ công
Proxy Docker/Node.js ✅ Có ✅ Có ❗️cấu hình thủ công
Chuyển hướng (301/302) ✅ Có ✅ Có ❗️cấu hình thủ công
Ngôn ngữ lập trình
Hỗ trợ PHP ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
Nhiều phiên bản PHP ✅ Có ✅ Có ❌ Không
PHP 8.4 ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Chuyển đổi phiên bản PHP ngay lập tức ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Hỗ trợ Node.js ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
Node.js 22 ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Nhiều phiên bản Node.js 12 - 22 12 - 22 14/16/18/20/21/22
Chuyển đổi phiên bản Node.js ngay lập tức ✅ Có ✅ Có ❗️yêu cầu gói bên thứ ba như NVM
Máy chủ web
Apache HTTPd ❌ Không ❌ Không ❗️Có, cài đặt thủ công
NGINX ❗️ Không, sắp ra mắt ❗️ Không, sắp ra mắt ❗️Có, cài đặt thủ công
Caddy ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
Cơ sở dữ liệu
Hỗ trợ MySQL ❌ Không ❌ Không ❗️Có, cài đặt thủ công
Nhiều phiên bản MySQL / / ❗️Cài đặt và cấu hình thủ công
Chuyển đổi phiên bản MySQL ngay lập tức ❌ Không ❌ Không ❌ Không
Hỗ trợ MariaDB ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
Nhiều phiên bản MariaDB 10.4 - 11.5 10.4 - 11.5 10.2 - 11.2
Chuyển đổi phiên bản MariaDB ngay lập tức ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Hỗ trợ PostgreSQL ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
Nhiều phiên bản PostgreSQL 10 - 16 10 - 16 10 - 16
Chuyển đổi phiên bản PostgreSQL ngay lập tức ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Hỗ trợ Redis ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
Hỗ trợ Memcached ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
SQLite 3 ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
Công cụ
phpMyAdmin ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
Adminer ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
OpenSSL ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
Composer ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
cURL ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
npm ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
pnpm ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
yarn ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
Máy chủ thư
Máy chủ thư tích hợp ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
DNS
Máy chủ DNS tích hợp ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
Tên miền tùy chỉnh 5 không giới hạn ❌ Không
Giao diện quản lý tệp hosts ❌ Không ✅ Có ❌ Không
Giải quyết tên miền máy chủ qua /etc/hosts ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Giải quyết tên miền máy chủ qua máy chủ DNS địa phương tích hợp ✅ Có ✅ Có ❗️cấu hình thủ công
Mô-đun PHP phổ biến
APC/APCu ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
xDebug ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
opcache ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
IMAP ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
gd ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
cURL ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
OpenLDAP ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
mysql ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
pgsql ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
sqlite ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
pdo-* ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
sodium ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
MongoDB ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
redis ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
memcache ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
memcached ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
imagick ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
Phalcon ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
Swoole ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
Hầm/Proxy ngược
Cloudflared ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
frpc ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
Công cụ phát triển
Thư viện phát triển ✅ Có, gói độc lập ✅ Có, gói độc lập /
Hỗ trợ biên dịch lại ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Biên dịch thêm tiện ích mở rộng PHP ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Hỗ trợ
Tài liệu ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Cộng đồng ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Email ❌ Không ✅ Có ❌ Không
Hỗ trợ trả phí ❌ Không ✅ Có ❌ Không
Discord/Telegram ✅ Có ✅ Có ❌ Không

Dễ sử dụng và Truy cập

ServBay cung cấp một ứng dụng dễ sử dụng với giao diện đa ngôn ngữ, tùy chọn kiểm soát nhanh chóng và bảng điều khiển dịch vụ thân thiện với người dùng, tất cả đều có thể truy cập thông qua giao diện người dùng đồ họa. Điều này tương phản mạnh mẽ với Homebrew, chủ yếu hoạt động qua giao diện dòng lệnh (CLI) và thường yêu cầu cấu hình thủ công. Tích hợp hệ thống của ServBay không gây phiền hà, với các tính năng như khởi động khi đăng nhập và bắt đầu với hệ thống, làm tăng tính dễ sử dụng so với Homebrew.

Hỗ trợ Lưu trữ và Máy Chủ

Khả năng lưu trữ của ServBay mạnh mẽ hơn nhiều so với Homebrew. Nó hỗ trợ lên đến 5 máy chủ miễn phí và một số không giới hạn với phiên bản pro, bao gồm tên miền tùy chỉnh và hỗ trợ SSL. Homebrew, mặc dù cung cấp máy chủ không giới hạn, nhưng yêu cầu cấu hình thủ công cho mỗi máy chủ. Hỗ trợ của ServBay cho các phiên bản PHP tùy chỉnh, proxy Docker/Node.js và tính năng proxy ngược được tối ưu hóa, trong khi Homebrew đòi hỏi nỗ lực thủ công cho những chức năng này.

Hỗ trợ Ngôn ngữ Lập trình

Hỗ trợ của ServBay cho nhiều phiên bản PHP (5.6 - 8.4) và Node.js (12 - 22), cùng khả năng chuyển đổi ngay lập tức giữa chúng, là một ưu điểm lớn so với Homebrew. Homebrew hỗ trợ PHP và Node.js nhưng thiếu tiện ích của nhiều phiên bản và khả năng chuyển đổi ngay lập tức. Hỗ trợ Node.js tích hợp của ServBay và khả năng chạy đồng thời nhiều phiên bản PHP khiến nó trở thành một nền tảng linh hoạt hơn cho nhà phát triển.

Tích hợp Cơ sở Dữ liệu và Công cụ

Trong hỗ trợ cơ sở dữ liệu, ServBay lại chiếm ưu thế với nhiều phiên bản MariaDBPostgreSQL và khả năng chuyển đổi giữa chúng ngay lập tức. Homebrew yêu cầu cài đặt và cấu hình thủ công cho hỗ trợ cơ sở dữ liệu. Các công cụ như phpMyAdmin, Adminer, Composer và npm sẵn có trong ServBay, trong khi người dùng Homebrew phải tự cài đặt và cấu hình những công cụ này.

Tính Năng Đặc Biệt và Hỗ trợ

Những tính năng độc đáo của ServBay như máy chủ thư và DNS tích hợp, hỗ trợ mô-đun PHP rộng lớn và công cụ phát triển như Cloudflared và frpc là những điểm nổi bật so với Homebrew. Hơn nữa, ServBay cung cấp tài liệu chi tiết, hỗ trợ cộng đồng và thậm chí các lựa chọn hỗ trợ trả phí, những điều thiếu sót trong Homebrew.

Để tổng kết, ServBay cung cấp môi trường phát triển tích hợp, thân thiện với người dùng và đầy đủ tính năng hơn so với Homebrew. Sự dễ sử dụng kết hợp với khả năng lưu trữ mạnh mẽ, hỗ trợ rộng rãi cho nhiều ngôn ngữ lập trình và loạt công cụ tích hợp giúp ServBay trở thành lựa chọn lý tưởng cho những nhà phát triển đang tìm kiếm hiệu suất và tính linh hoạt trong bộ công cụ phát triển phần mềm của họ.

Tải về ServBay 1.3.8
ServBay miễn phí và tương thích với macOS 12 hoặc mới hơn
Share ServBay on