ServBay so với Docker

Bạn đang tìm kiếm một lựa chọn thay thế Docker và đang xem xét chuyển đổi sang ServBay? ServBay nổi bật với một số ưu điểm so với Docker, bao gồm giao diện thân thiện với người dùng hơn, hỗ trợ rộng rãi cho nhiều ngôn ngữ lập trình và cơ sở dữ liệu, cùng một loạt các chức năng tích hợp. So sánh này sẽ làm nổi bật tại sao ServBay là một lựa chọn ưa thích đối với nhiều người dùng.

Tải về ServBay 1.3.8
ServBay miễn phí và tương thích với macOS 12 hoặc mới hơn
ServBay so với Docker
Features\Products ServBay ServBay Pro Docker
Giá cả
Giá cả miễn phí $99 miễn phí
Phiên bản miễn phí 5 hosts, chức năng không giới hạn / /
Dùng thử miễn phí / 14 ngày /
Chức năng
Hỗ trợ macOS ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Ứng dụng macOS gốc Swift + SwiftUI Swift + SwiftUI /
Kích thước gói cài đặt 13 MB 13 MB N/A
Gói có thể nâng cấp ✅ Có ✅ Có ❗️thủ công
Cập nhật bảo mật ✅ Có ✅ Có ❗️thủ công
Hệ điều hành
Không xâm lấn ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Khởi động khi đăng nhập ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Khởi động cùng hệ thống ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Hỗ trợ CLI ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Giao diện người dùng của APP
Thân thiện với người mới ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Kiểm soát nhanh/Thanh menu ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Bảng điều khiển dịch vụ ✅ Có ✅ Có ❌ Không, qua CLI/Docker Desktop
Đa ngôn ngữ ✅ Có, 12 ngôn ngữ ✅ Có, 12 ngôn ngữ ❌ Không
Ứng dụng dễ sử dụng ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Có thể cấu hình qua GUI ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Sao lưu dễ dàng ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Hosts / Trang web
Có thể cấu hình qua GUI ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Nhiều Hosts ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Số lượng Hosts tối đa 5 không giới hạn ❗️không giới hạn, cấu hình thủ công
Tên miền tùy chỉnh ✅ Có ✅ Có ❗️cấu hình thủ công
TLD tùy chỉnh ✅ Có ✅ Có ❗️cấu hình thủ công
Nhiều tên miền/Bí danh ❌ Không ✅ Có ❗️cấu hình thủ công
Hỗ trợ SSL ✅ Có ✅ Có ❗️thủ công, có thể tốn tiền
SSL riêng tư/tự ký miễn phí ✅ Có ✅ Có ❗️thủ công, có thể tốn tiền
CA riêng tư/tự ký địa phương ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt và cấu hình thủ công, yêu cầu gói bên thứ ba
Phiên bản PHP có thể chọn ✅ Có ✅ Có ❗️cấu hình thủ công
Hỗ trợ web tĩnh ✅ Có ✅ Có ❗️cấu hình thủ công
Proxy ngược ✅ Có ✅ Có ❗️cấu hình thủ công
Proxy Docker/Node.js ✅ Có ✅ Có ❗️cấu hình thủ công
Chuyển hướng (301/302) ✅ Có ✅ Có ❗️cấu hình thủ công
Ngôn ngữ lập trình
Hỗ trợ PHP ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
Nhiều phiên bản PHP ✅ Có ✅ Có ✅ Có
PHP 8.4 ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Chuyển đổi phiên bản PHP ngay lập tức ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Hỗ trợ Node.js ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
Node.js 22 ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Nhiều phiên bản Node.js 12 - 22 12 - 22 12 - 22
Chuyển đổi phiên bản Node.js ngay lập tức ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Máy chủ web
Apache HTTPd ❌ Không ❌ Không ❗️Có, cài đặt thủ công
NGINX ❗️ Không, sắp ra mắt ❗️ Không, sắp ra mắt ❗️Có, cài đặt thủ công
Caddy ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
Cơ sở dữ liệu
Hỗ trợ MySQL ❌ Không ❌ Không ❗️Có, cài đặt thủ công
Nhiều phiên bản MySQL / / ❗️Cài đặt và cấu hình thủ công
Chuyển đổi phiên bản MySQL ngay lập tức ❌ Không ❌ Không ✅ Có
Hỗ trợ MariaDB ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
Nhiều phiên bản MariaDB 10.4 - 11.5 10.4 - 11.5 10 - 11
Chuyển đổi phiên bản MariaDB ngay lập tức ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Hỗ trợ PostgreSQL ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
Nhiều phiên bản PostgreSQL 10 - 16 10 - 16 10 - 16
Chuyển đổi phiên bản PostgreSQL ngay lập tức ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Hỗ trợ Redis ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
Hỗ trợ Memcached ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
SQLite 3 ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
Công cụ
phpMyAdmin ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
Adminer ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
OpenSSL ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
Composer ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
cURL ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
npm ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
pnpm ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
yarn ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
Máy chủ thư
Máy chủ thư tích hợp ✅ Có ✅ Có ❗️Có, cài đặt thủ công
DNS
Máy chủ DNS tích hợp ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
Tên miền tùy chỉnh 5 không giới hạn ❌ Không
Giao diện quản lý tệp hosts ❌ Không ✅ Có ❌ Không
Giải quyết tên miền máy chủ qua /etc/hosts ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Giải quyết tên miền máy chủ qua máy chủ DNS địa phương tích hợp ✅ Có ✅ Có ❗️cấu hình thủ công
Mô-đun PHP phổ biến
APC/APCu ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
xDebug ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
opcache ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
IMAP ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
gd ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
cURL ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
OpenLDAP ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
mysql ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
pgsql ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
sqlite ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
pdo-* ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
sodium ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
MongoDB ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
redis ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
memcache ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
memcached ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
imagick ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
Phalcon ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
Swoole ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
Hầm/Proxy ngược
Cloudflared ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
frpc ✅ Có ✅ Có ❗️Cài đặt thủ công, yêu cầu gói của bên thứ ba
Công cụ phát triển
Thư viện phát triển ✅ Có, gói độc lập ✅ Có, gói độc lập /
Hỗ trợ biên dịch lại ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Biên dịch thêm tiện ích mở rộng PHP ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Hỗ trợ
Tài liệu ✅ Có ✅ Có ❌ Không
Cộng đồng ✅ Có ✅ Có ✅ Có
Email ❌ Không ✅ Có ❌ Không
Hỗ trợ trả phí ❌ Không ✅ Có ❌ Không
Discord/Telegram ✅ Có ✅ Có ❌ Không

Giao Diện Người Dùng và Tích hợp Hệ Thống

ServBay vượt trội với giao diện ứng dụng thông minh và thân thiện với người dùng. Nó hỗ trợ 11 ngôn ngữ, cung cấp kiểm soát nhanh chóng thông qua thanh menu và có một bảng điều khiển dịch vụ thân thiện với người mới, tất cả đều có thể truy cập thông qua giao diện người dùng đồ họa. Ngược lại, Docker dựa nhiều hơn vào cấu hình thủ công và hoạt động qua giao diện dòng lệnh (CLI), thiếu một giao diện người dùng đa ngôn ngữ dễ sử dụng. ServBay cũng xuất sắc trong tích hợp hệ thống với các tính năng như hoạt động không làm phiền, khởi động khi đăng nhập và bắt đầu với hệ thống.

Hỗ Trợ Lưu Trữ và Phát triển

ServBay cung cấp một trải nghiệm lưu trữ mượt mà hơn. Nó hỗ trợ nhiều máy chủ (lên đến 5 miễn phí, không giới hạn trong phiên bản trả phí) và cho phép cấu hình dễ dàng của tên miền tùy chỉnh và hỗ trợ SSL. Docker, mặc dù hỗ trợ nhiều máy chủ, nhưng yêu cầu cấu hình thủ công cho mỗi máy chủ, có thể gây phiền phức. Hơn nữa, các tính năng độc đáo của ServBay như hỗ trợ phiên bản PHP tùy chỉnh, hỗ trợ web tĩnh và proxy Docker/Node.js tích hợp sẽ mượt mà hơn so với phương pháp cấu hình thủ công của Docker.

Tính Linh Hoạt Ngôn Ngữ Lập Trình và Cơ Sở Dữ Liệu

ServBay cung cấp hỗ trợ rộng rãi cho ngôn ngữ lập trình. Nó hỗ trợ nhiều phiên bản PHP (từ 5.6 đến 8.4) và phiên bản Node.js (từ 12 đến 22) với khả năng chuyển đổi ngay lập tức, một tiện ích mà Docker không đầy đủ. Ngoài ra, hỗ trợ cơ sở dữ liệu của ServBay là xuất sắc, cung cấp MariaDB, PostgreSQL , Redis , và SQLite 3 với khả năng chuyển đổi phiên bản ngay lập tức. Docker, mặc dù hỗ trợ những cơ sở dữ liệu này, thường yêu cầu cài đặt và cấu hình thủ công.

Công Cụ và Tính Năng Bổ Sung

ServBay bao gồm một loạt các công cụ tích hợp như phpMyAdmin, Adminer, OpenSSL, Composer và npm, chúng đều có sẵn và dễ cấu hình. Ngược lại, Docker yêu cầu cài đặt và cấu hình thủ công cho những công cụ này. Máy chủ thư và máy chủ DNS tích hợp của ServBay, cùng với hỗ trợ cho các mô-đun PHP phổ biến như APC/APCu, xDebug, opcache và những cái khác, làm nổi bật thêm tính đầy đủ của nó so với Docker.

Hỗ Trợ và Cộng Đồng

ServBay đảm bảo hỗ trợ mạnh mẽ với tài liệu chi tiết, sự tham gia tích cực của cộng đồng, hỗ trợ qua email và các lựa chọn hỗ trợ trả phí, tạo ra một môi trường hỗ trợ hơn cho người dùng. Docker, mặc dù có một cộng đồng mạnh mẽ, nhưng thiếu về các khía cạnh như hỗ trợ email riêng và tài liệu chi tiết mở rộng.

Để tổng kết, ServBay cung cấp một môi trường phát triển tích hợp, thân thiện với người dùng và đầy đủ tính năng hơn so với Docker. Sự dễ sử dụng, kết hợp với khả năng lưu trữ mạnh mẽ, hỗ trợ rộng rãi cho nhiều ngôn ngữ lập trình và loạt công cụ tích hợp giúp ServBay trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người dùng đang tìm kiếm một bộ công cụ phát triển phần mềm toàn diện, hiệu quả và linh hoạt.

Tải về ServBay 1.3.8
ServBay miễn phí và tương thích với macOS 12 hoặc mới hơn
Share ServBay on