Tính Năng

Bộ tính năng của ServBay được tinh chỉnh cho phát triển web hiện đại, cung cấp tính linh hoạt và hiệu suất. Nó hỗ trợ nhiều phiên bản PHP, cho phép chạy đồng thời các phiên bản khác nhau cho nhu cầu dự án đa dạng. Hỗ trợ Node.js mở rộng khả năng của nó đến các dự án dựa trên JavaScript, tạo nên một bộ công cụ toàn diện.

Chuyển đổi phiên bản nhanh chóng nâng cao năng suất, cho phép chuyển đổi mượt mà giữa các môi trường khác nhau. Tính năng DNS cục bộ đơn giản hóa quản lý yêu cầu mạng, quan trọng cho kiểm thử cục bộ. Ngoài ra, ServBay cung cấp một gói phát triển phụ để biên dịch lại phần mềm tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu dự án độc đáo. Sự kết hợp này giúp ServBay trở thành một giải pháp linh hoạt và mạnh mẽ cho những nhà phát triển.

Tải về ServBay 1.3.2
ServBay miễn phí và tương thích với macOS 12 hoặc mới hơn
Tính năng
Features\Plan ServBay
Pricing
Pricing free
Functions
macOS support macOS 12 or newer
Package upgradeable ✅ Yes
Security updates ✅ Yes
Oprating System
Non-intrusive ✅ Yes
Launch at login ✅ Yes
Start with system ✅ Yes
CLI support ✅ Yes
APP UI
Newbie friendly ✅ Yes
Quick control/Menubar ✅ Yes
Service control panel ✅ Yes
Multilingual ✅ Yes, 11 languages
Easy to use APP ✅ Yes
Configurable via UI ✅ Yes
Easy backup ✅ Yes
Hosting
Multiple Hosts ✅ Yes
Max Hosts 5
Custom Domains ✅ Yes
Multiple Domains/Alias ❌ No
SSL support ✅ Yes
Local private CA ✅ Yes
Custom PHP Version ✅ Yes
Static Web Support ✅ Yes
Reverse Proxy ✅ Yes
Docker/Node.js Proxy ✅ Yes
Redirection ✅ Yes
Programing Languages
PHP support ✅ Yes
Multiple PHP versions 🆓 5.6 - 8.3
PHP 8.3 ✅ Yes
Multiple PHP instances ✅ Yes
Instantly switch PHP versions ✅ Yes
Node.js support ✅ Yes
Multiple Node.js versions 🆓 12 - 21
Instantly switch Node.js versions ✅ Yes
Web Servers
Caddy ✅ Yes
Databases
MariaDB support ✅ Yes
Multiple MariaDB versions 🆓 10.4 - 11.3
Instantly switch MariaDB versions ✅ Yes
PostgreSQL support ✅ Yes
Multiple PostgreSQL versions 🆓 10 - 16
Instantly switch PostgreSQL versions ✅ Yes
Redis support ✅ Yes
Memcached support ✅ Yes
SQLite 3 ✅ Yes
Tools
phpMyAdmin ✅ Yes
Adminer ✅ Yes
OpenSSL ✅ Yes
Composer ✅ Yes
cURL ✅ Yes
npm ✅ Yes
Mail Server
Built-in Mail Server ✅ Yes
DNS
Built-in DNS Server ✅ Yes
host domain resolution via /etc/hosts ✅ Yes
host domain resolution via local Built-in DNS Server ✅ Yes
Common PHP Modules
APC/APCu ✅ Yes
xDebug ✅ Yes
opcache ✅ Yes
IMAP ✅ Yes
gd ✅ Yes
cURL ✅ Yes
OpenLDAP ✅ Yes
mysql ✅ Yes
pgsql ✅ Yes
sqlite ✅ Yes
pdo-* ✅ Yes
sodium ✅ Yes
MongoDB ✅ Yes
redis ✅ Yes
memcache ✅ Yes
memcached ✅ Yes
Tunnels/Reverse Proxy
Cloudflared ✅ Yes
frpc ✅ Yes
Development tools
Development Library ✅ Yes
Re-Compile support ✅ Yes
Support
Documents ✅ Yes
Community ✅ Yes
E-Mail ❌ No
Tải về ServBay 1.3.2
ServBay miễn phí và tương thích với macOS 12 hoặc mới hơn
Share ServBay on

Copyright © 2022-2023 ServBay Limited. All Rights Reserved.