Phiên bản PHP và Module

ServBay cung cấp một loạt các phiên bản PHP đa dạng, đảm bảo nhà phát triển có thể làm việc với môi trường chính xác mà họ cần. Từ PHP 5.6 đến PHP 8.4 mới nhất, nền tảng của chúng tôi phục vụ cả cho các dự án kế thừa và các phát triển tiên tiến, cung cấp một môi trường PHP linh hoạt và thích ứng cho nhiều nhu cầu phát triển web khác nhau.

Nền tảng của ServBay cung cấp một loạt các module PHP phong phú, bắt đầu từ những module liên quan đến SQL như MySQL, PostgreSQL, SQLite và các phần mở rộng PDO tương ứng. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ các giải pháp NoSQL bằng cách bao gồm các module như MongoDB, Redis và Memcached, nâng cao phổ hỗ trợ cơ sở dữ liệu. Nền tảng của chúng tôi cũng có các module quan trọng cho tăng tốc, mã hóa, đồ họa và gỡ lỗi, ví dụ như các thành phần chính như xDebug, gd, OpenSSL và APC/APCu. Phạm vi module đa dạng và phong phú này là minh chứng cho cam kết của chúng tôi đối với việc cung cấp một môi trường phát triển PHP mạnh mẽ và linh hoạt.

Tải về ServBay 1.3.8
ServBay miễn phí và tương thích với macOS 12 hoặc mới hơn
Phiên bản PHP và Module
Modules\Versions PHP 5.6 PHP 7.0 PHP 7.1 PHP 7.2 PHP 7.3 PHP 7.4 PHP 8.0 PHP 8.1 PHP 8.2 PHP 8.3 PHP 8.4
apc supported
apcu supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
bcmath supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
bz2 supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
calendar supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
Core supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
ctype supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
curl supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
date supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
dba supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
dom supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
ereg supported
exif supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
fileinfo supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
filter supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
ftp supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
gd supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
gettext supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
gmp supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
hash supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
iconv supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
imap supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
intl supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
json supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
ldap supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
libxml supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
mbstring supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
memcache supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
memcached supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
mhash supported
mongodb supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
mysqli supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
mysqlnd supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
openssl supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
pcntl supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
pcre supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
PDO supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
pdo_mysql supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
pdo_pgsql supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
pdo_sqlite supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
pgsql supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
Phar supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
posix supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
random supported supported supported
readline supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
redis supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
Reflection supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
session supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
shmop supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
SimpleXML supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
soap supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
sockets supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
sodium supported supported supported supported supported supported supported supported
SPL supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
sqlite3 supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
standard supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
sysvsem supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
sysvshm supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
tidy supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
tokenizer supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
xdebug supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
xml supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
xmlreader supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
xmlwriter supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
xsl supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
zip supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
zlib supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
imagick supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
phalcon supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
swoole supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported
scws supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported supported

Hiểu rằng nhu cầu phát triển có thể là độc đáo, chúng tôi cũng cung cấp sự linh hoạt cho nhà phát triển để biên dịch và tải các module PHP bổ sung. Điều này được thực hiện thông qua Thư viện Phát triển ServBay, cho phép biên dịch lại. Tính năng này quý báu đối với nhà phát triển làm việc trên các dự án chuyên sâu hoặc những người yêu cầu cấu hình module cụ thể không được cung cấp sẵn.

Tải về ServBay 1.3.8
ServBay miễn phí và tương thích với macOS 12 hoặc mới hơn
Share ServBay on